VVE

Alle leerlingen, die binnenkomen op onze school, worden ingeschreven in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. In dit systeem wordt de voorschools en/of vroegschoolse educatie van iedere leerling bijgehouden. Als school vinden wij het erg belangrijk dat een kind naar de opvang of peuterspeelzaal gaat. Daarom onderhoudt de school nauwe contacten met beide instellingen. 
In de kleutergroep wordt veel extra aandacht besteedt aan taalontwikkeling. Dit doen we door het aanbieden van het beredeneerd aanbod en het leerlingvolgsysteem BOSOS.

Wekelijks staat er `t Informantje een stukje betreffende het thema, waarmee gewerkt wordt en de inhoud. Daarnaast zorgt de school zelf actief voor contact met de voorschoolse voorzieningen.