Kennismakingsgesprek en inschrijving

Leerlingen, die voor het eerst de basisschool bezoeken, meestal de jongste kleuters, kunnen op afspraak worden aangemeld bij de directie. In verband met de organisatie stellen we het op prijs dat u uw kinderen zo vroeg mogelijk (vanaf 2 jaar) komt aanmelden.

Van de ouder(s)/verzorger(s), die hun kind aanmelden bij ons op school, verwachten wij dat ze respecteren dat onze school een katholieke school is. Van alle kinderen die hier op school zitten, verwachten we dat ze meedoen met alle activiteiten, ook godsdienstige, zoals bidden en het zingen tijdens vieringen.

Toelating van een leerling kan slechts plaatsvinden, nadat de ou-der(s)/verzorger(s) het inschrijfformulier hebben ingevuld en ingeleverd. 

Bij de aanmelding van een kind wordt aan de ouder(s)/verzorger(s) ook toestemming gevraagd voor het  plaatsen van foto’s en werkjes op de website. Tevens wordt er gevraagd een machtiging voor de ouderbijdrage in te vullen.  

Ouderportal
De school werkt met het ouderportal van Parnassys. Op het moment dat uw kind 4 jaar is geworden, ontvangt u van ons een inlogcode en wachtwoord voor dit portal. Hierop kunt u de gegevens van uw kind inzien en is het mogelijk de resultaten van uw kind te bekijken.