Over ons

De Sint Theresiaschool is een katholieke basisschool in Barger – Compascuum liggend in de Gemeente Emmen. De school verzorgt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school is een transparante organisatie waar ouders, kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen elkaar ontmoeten. Elk met hun eigen inbreng en verantwoordelijkheid. We verwachten wederzijds respect en dragen dit ook uit naar kinderen en hun ouders. Iedereen is welkom op onze school. Dit betekent dat kinderen met een andere levensovertuiging ook van harte welkom zijn op onze school. De school is onderhoudt op verschillende terreinen relaties met externe instanties. Er is sprake van verbondenheid tussen de school, de kerk en de dorpsgemeenschap. Op onze website vindt u uitgebreide informatie wanneer u klikt op de schoolgids.

Samen talenten ontwikkelen

Welkom op de website van basisschool Sint Theresia.  Via deze site willen wij u graag informeren over onze school. U staat misschien voor de keuze om een basisschool te zoe-ken voor uw kind; een belangrijke stap waarmee wij u graag verder helpen. 

De school werkt samen met de kinderen, ouders en teamle-den aan een zo veilig mogelijk klimaat met als uitgangspunt dat wij van elkaar kunnen leren. Wij willen graag dat kinde-ren veel leren en met plezier naar school gaan. Eigen ver-antwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het oplossen van problemen worden door ons als team gestimuleerd. Belang-rijk hierbij is, dat kinderen rekening houden met de ander, maar tegelijkertijd ook opkomen voor zichzelf op een res-pectvolle manier.

Heeft deze site uw nieuwsgierig gemaakt naar onze school, dan nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding met onze locatieleider Wilma Geuzinge.

Een afspraak kunt u maken via:
Telefoonnummer 0591-349275 of email

Team kbs Sint Theresia

Voorschool

In oktober 2015 is de voorschool Sint Theresia gestart, voor kinderen van 2 1/2 tot 4 jaar. Deze voorschool is één van de vijf pilots die op dit moment in de gemeente Emmen draaien, waarbij de voorschool onderdeel wordt van de basisschool om de doorgaande lijn te waarborgen. De voorschool valt onder Stichting Peuterwerk. Voor meer informatie zie de website: www.stichtingpeuterwerk.nl 

Voorschool Sint Theresia is geopend op maandagmiddag(13.00 - 15.15 uur), woensdagochtend (8.15 - 12.15 uur) en donderdagochtend (8.15 - 12.00 uur) en is bereikbaar via theresia@stichtingpeuterwerk.nl of 06 - 36327947.

Lees verder »

Missie & Visie

Onze missie is

"SAMEN TALENTEN ONTWIKKELEN"

Kbs Sint Theresia is een katholieke basisschool  waar zowel kinderen als volwassenen zich inspannen eigen en gezamenlijke talenten te ontwikkelen. Om hier gelegenheid voor te bieden creëren wij een veilige omgeving waarin wederzijds respect, saamhorigheid en plezier belangrijke waarden zijn.


Wij geven uiting aan onze identiteit via de samenwerking met de parochie, onze catechesemethode, bidden, vieringen in de kerk en lessen van de pastoor. 

 

Missie: waarvoor staan wij als Sint Theresiaschool voor wanneer het gaat om leren en ontwikkelen van kinderen?

De St Theresiaschool is een katholieke basisschool in het dorp Barger-Compascuum. Ons onderwijs is gebaseerd op de normen en waarden zoals die bij onze katholieke identiteit horen. De school is niet een school voor alleen katholieke kinderen, maar voor alle kinderen. Verbinding met onze ouders, bewoners en instanties in de omgeving van de school vinden wij van groot belang.

Wij vinden dat kinderen in de snel veranderende maatschappij stevig in hun schoenen moeten staan. Daarom leren onze leerlingen niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar ook ontdekken waar ze goed in zijn. Daarnaast zijn goed communiceren, kunnen omgaan met digitale middelen, oplossingsgericht denken en je creatief ontwikkelen  van belang.

Elk kind leert op zijn eigen manier en tempo. Leerlingen leren het best en het meest wanneer ze weten hoe, wat en waarom ze moeten leren en wat ze daarvoor nodig hebben. Daarom bepalen wij samen met de leerling zijn eigen leerroute(s).

Kinderen leren van en met elkaar. Samen talenten ontwikkelen is ons motto!

Ouders zijn tijdens het ontwikkelingsproces van hun kind onze partners.

In onze school willen we dat kinderen, leerkrachten, directie en ouders respect hebben voor de ander en het andere.

De ontwikkeling van de school als organisatie is een onderwerp wat iedereen aangaat die betrokken is bij de school. Democratische processen en een goede communicatie zijn hierbij steeds kritische succesfactoren.

 

Visie: Waar willen wij als Sint Theresiaschool naartoe? Wat is de situatie in 2022?

 

Bij het verlaten van de Sint Theresiaschool hebben onze leerlingen stapsgewijs geleerd waar ze goed in zijn, wat ze nog moeten leren, hoe ze het beste kunnen leren (leerstijlen) en begrijpen ze wat ze daarvoor nodig hebben. Dit doen we door middel van gepersonaliseerd leren.

Zij kunnen rekenen, lezen en spellen, maar ook samenwerken, goed communiceren, oplossingsgericht denken en goed omgaan met digitale middelen. Groepsdoorbrekend werken draagt daartoe bij.

Onze leerlingen weten wat er in onze maatschappij speelt en wat de democratische beginselen van ons land zijn door Actief Burgerschap (onderdeel van Vreedzame school).

Als Vreedzame School willen wij de leerlingen leren om bewust stil te staan bij wat het inhoudt om respectvol met elkaar om te gaan. Veiligheid en welbevinden zijn de belangrijkste voorwaarden voor ontwikkeling en betrokkenheid.

Lees verder »

Identiteit

Onze school is een katholieke school. Het is geen school voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor alle kinderen.Lees verder »