Over ons

De Sint Theresiaschool is een katholieke basisschool in Barger – Compascuum liggend in de Gemeente Emmen. De school verzorgt onderwijs aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. De school is een transparante organisatie waar ouders, kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen elkaar ontmoeten. Elk met hun eigen inbreng en verantwoordelijkheid. We verwachten wederzijds respect en dragen dit ook uit naar kinderen en hun ouders. Iedereen is welkom op onze school. Dit betekent dat kinderen met een andere levensovertuiging ook van harte welkom zijn op onze school. De school is onderhoudt op verschillende terreinen relaties met externe instanties. Er is sprake van verbondenheid tussen de school, de kerk en de dorpsgemeenschap. Op onze website vindt u uitgebreide informatie wanneer u klikt op de schoolgids.

Samen talenten ontwikkelen

Welkom op de website van basisschool Sint Theresia.  Via deze site willen wij u graag informeren over onze school. U staat misschien voor de keuze om een basisschool te zoeken voor uw kind; een belangrijke stap waarmee wij u graag verder helpen. 

De school werkt samen met de kinderen, ouders en teamleden aan een zo veilig mogelijk klimaat met als uitgangspunt dat wij van elkaar kunnen leren. Wij willen graag dat kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Eigen ver-antwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het oplossen van problemen worden door ons als team gestimuleerd. Belangrijk hierbij is, dat kinderen rekening houden met de ander, maar tegelijkertijd ook opkomen voor zichzelf op een respectvolle manier.

Heeft deze site uw nieuwsgierig gemaakt naar onze school, dan nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en rondleiding met onze directeur Anneke Voss-Abelen.

Een afspraak kunt u maken via:
Telefoonnummer 0591-349275 of email

Team kbs Sint Theresia

Voorschool

In de Sint Theresia is sinds 2015 een voorschool aanwezig. De voorschool is een opvang voor kinderen tussen 2,5 jaar en 4 jaar spelend leren. De voorschool bereidt de kinderen voor op de basisschool zodat zij een goede start hebben. Er wordt gewerkt met een speciaal educatief prgramma en er is veel aandacht en tijd voor taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen.

De voorschool van Villa Tovertuin werkt nauw samen met de St. Theresiaschool.  De thema's wordenop elkaar afgestemd, net zoals het leerlingvolgsysteem. Ook speelt de voorschool vaak samen met groep 1 op het plein van de St. Theresiaschool. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de peuters het minder spannend vinden om, als ze 4 jaar zijn, naar groep 1 te gaan. De juf en de klasgenootjes zijn al bekend en vertrouwd met elkaar.

Voorschool Villa Tovertuin werkt ook met het VVE-programma. Dat is een programma dat er op gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

De voorschool valt sinds 06 juli 2020 onder Villa Tovertuin. De voorschool is tijdelijk gehuisvest in Villa Tovertuin. Zo gauw alle vergunningen binnen zijn komt de voorschool weer in de St. Theresiaschool. De voorschool is toegankelijk voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar.  Voor meer informatie zie de website: https://villatovertuin.nl/peuteropvang/

 

Voorschool Villa Tovertuin heeft 2 groepen:

Groep Groen: Maandag en woensdag van 08.30 uur tot 13.45 uur

Groep Geel: Dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 13.45 uur

 

Lees verder »

Missie & Visie

Onze missie is

"SAMEN TALENTEN ONTWIKKELEN"

Kbs Sint Theresia is een katholieke basisschool  waar zowel kinderen als volwassenen zich inspannen eigen en gezamenlijke talenten te ontwikkelen. Om hier gelegenheid voor te bieden creëren wij een veilige omgeving waarin wederzijds respect, saamhorigheid en plezier belangrijke waarden zijn.


Wij geven uiting aan onze identiteit via de samenwerking met de parochie, onze catechesemethode, bidden, vieringen in de kerk en lessen van de pastoor. 

 

Missie: waarvoor staan wij als Sint Theresiaschool wanneer het gaat om leren en ontwikkelen van kinderen?

De St Theresiaschool is een katholieke basisschool in het dorp Barger-Compascuum. Ons onderwijs is gebaseerd op de normen en waarden zoals die bij onze katholieke identiteit horen. De school is niet een school voor alleen katholieke kinderen, maar voor alle kinderen. Verbinding met onze ouders, bewoners en instanties in de omgeving van de school vinden wij van groot belang.

Wij vinden dat kinderen in de snel veranderende maatschappij stevig in hun schoenen moeten staan. Daarom leren onze leerlingen niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar ook ontdekken waar ze goed in zijn. Daarnaast zijn goed communiceren, kunnen omgaan met digitale middelen, oplossingsgericht denken en je creatief ontwikkelen  van belang.

Elk kind leert op zijn eigen manier en tempo. Leerlingen leren het best en het meest wanneer ze weten hoe, wat en waarom ze moeten leren en wat ze daarvoor nodig hebben. Daarom bepalen wij samen met de leerling zijn eigen leerroute(s).

Kinderen leren van en met elkaar. Samen talenten ontwikkelen is ons motto!

Ouders zijn tijdens het ontwikkelingsproces van hun kind onze partners.

In onze school willen we dat kinderen, leerkrachten, directie en ouders respect hebben voor de ander en het andere.

De ontwikkeling van de school als organisatie is een onderwerp wat iedereen aangaat die betrokken is bij de school. Democratische processen en een goede communicatie zijn hierbij steeds kritische succesfactoren.

 

Visie: Waar willen wij als Sint Theresiaschool naartoe? Wat is de situatie in 2022?

 

Bij het verlaten van de Sint Theresiaschool hebben onze leerlingen stapsgewijs geleerd waar ze goed in zijn, wat ze nog moeten leren, hoe ze het beste kunnen leren (leerstijlen) en begrijpen ze wat ze daarvoor nodig hebben. Dit doen we door middel van gepersonaliseerd leren.

Zij kunnen rekenen, lezen en spellen, maar ook samenwerken, goed communiceren, oplossingsgericht denken en goed omgaan met digitale middelen. Groepsdoorbrekend werken draagt daartoe bij.

Onze leerlingen weten wat er in onze maatschappij speelt en wat de democratische beginselen van ons land zijn door Actief Burgerschap (onderdeel van Vreedzame school).

Als Vreedzame School willen wij de leerlingen leren om bewust stil te staan bij wat het inhoudt om respectvol met elkaar om te gaan. Veiligheid en welbevinden zijn de belangrijkste voorwaarden voor ontwikkeling en betrokkenheid.

Lees verder »

Identiteit

Onze school is een katholieke school waar alle kinderen welkom zijn.Lees verder »