Medezeggenschapsraad

In de MR zitten 2 ouders en 2 personeelsleden. Zij worden door de ouders en door de personeelsleden gekozen voor een bepaalde termijn.

De MR kan invloed uitoefenen op belangrijke beleidszaken van de school. Zij overlegt met de directie over bijvoorbeeld het schoolgebouw, financiën en nieuwe lesmethodes. Ook de schoolgids, het schoolreglement of het personeelsbeleid kunnen aan bod komen.

De MR houdt elke vergadering een vast rondje “Vanuit het team”. Belangrijke punten worden op een actielijst geplaatst.

De planning van de MR bestaat vooral uit reguliere punten die elk jaar terugkomen. Zij laat veel van deze onderwerpen jaarlijks de revue passeren, ook als er geen sprake is van een beleidsvoornemen of wijziging van beleid van het bestuur. Alleen bij voorgenomen besluiten adviseert de MR officieel of maakt hun instemming kenbaar.

De MR kan op eigen initiatief zaken aan de orde stellen en inbrengen bij de directie. Zo nodig kan de MR de directie vragen (een deel van) de MR-vergadering bij te wonen. Zaken die in de MR-vergadering aan de orde zijn geweest worden via het Informantje aan ouders en team kenbaar gemaakt.

De MR bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders: Kirsten Gustin-Deddens          
                                    Robin Hartmann

Namens het personeel: Maria Kapelle-Jansen       
                                           Henjo Borgman