Samenwerkingsverband

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben alle scholen van de Stichting Primenius regionale samenwerkingsverbanden gevormd. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Meer informatie is te verkrijgen op de website van Passend OnderwijsSchoolspecifieke informatie over het samenwerkingsverband is te vinden in onze schoolgids.

Het onderwijs ondersteuningsteam (OOT)

Onderwijsondersteuningsteam (OOT)

Op 1 augustus 2014 is de wet op het Passend Onderwijs van kracht geworden. Passend Onderwijs is een andere manier om de behoefte aan extra ondersteuning te organiseren. Het bestuur van Primenius is primair verantwoordelijk voor deze ondersteuning. 

Primenius heeft een eigen Onderwijsondersteuningsteam dat de school helpt om deze ondersteuning te kunnen bieden. Het Onderwijsondersteuningsteam staat in dienst van de scholen van Primenius. Ons onderwijsondersteuningsteam bestaat uit:

* MIB'ers

* Orthopedagogen

* Specialisten (zoals gedragsspecialisten en ICT-ers) die erop gericht zijn om de leerkracht te versterken

Mede door de inzet van dit ondersteuningsteam zijn alle leerkrachten in staat om Passend Onderwijs te bieden aan de kinderen op St. Theresiaschool. Op de St. Theresiaschool staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces het kind ook daadwerkelijk te betrekken.  Door middel van een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De basis van de St. Theresiaschool is een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle leeromgeving. Het ondersteuningsteam helpt de St. Theresiaschool en de leerkrachten om dit te bereiken. De medewerkers van het onderwijsondersteuningsteam staan dicht bij de school en ondersteunen, adviseren en/of begeleiden de basisschool bij hun vragen met betrekking tot de onderwijsbehoefte van kinderen. 

De werkwijze van het onderwijsondersteuningsteam staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit document beschrijft de procedures die gevolgd worden en de mogelijkheden (en grenzen) van Primenius om onderwijs te geven dat aansluit bij de talenten en behoeften van kinderen. Daarnaast heeft elke school van Primenius ook de eigen mogelijkheden en grenzen beschreven. Deze informatie is te vinden op de websites van de scholen.

Orthopedagogen

Orthopedagogiek is het onderdeel van de pedagogiek, dat zich bezighoudt met het onderzoek naar en de opvoeding van kinderen met leer- en/of opvoedingsproblemen.

Een orthopedagoog heeft de bevoegdheid om onderzoek te doen en ontwikkelingsafwijkingen vast te stellen. Een orthopedagoog start de behandeling met het signaleren van het probleem en de oorzaken, daarna stelt hij/zij een behandelplan, dat aansluit bij het karakter en de problemen. De ouders krijgen advies hoe ze met hun kind kunnen omgaan.

 

Onderwijsspecialisten

De onderwijsspecialisten staan dicht bij de school en ondersteunen, onderzoeken, adviseren en/of begeleiden de basisschool bij hun vragen over de onderwijsbehoefte van kinderen. Het team bestaat uit meerdere orthopedagogen, ambulant begeleiders en een psychologisch pedagogisch assistent. Dit kan eventueel worden uitgebreid met experts op diverse gebieden. Centraal staat dat de nadruk ligt op dat wat de leerling wél kan in relatie met de bevordering van de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van het kind.

De onderwijsspecialist spreekt de school aan op de eigen kracht en het eigen oplossingsvermogen. Zij gaat daarbij in op het klassenmanagement, de instructiekwaliteit en/of het pedagogisch klimaat in de school. De onderwijsspecialist is goed bekend met de school en betrekt de gehele schoolkwaliteit bij de advisering.

De onderwijsspecialist kan scholen met elkaar in contact brengen om effectieve werkwijzen aan elkaar over te dragen. De onderwijsspecialist heeft inzicht in de best passende plek voor een leerling, en adviseert eventueel een andere (speciale) basisschool. De onderwijsspecialist werkt in de school, maar is niet van de school.

De onderwijsspecialisten zetten zich zowel preventief als curatief in. Minimaal vier keer per jaar komt een specialist bij de MIB-er voor een consultatief overleg.

De onderwijsspecialist ondersteunt de MIB’er bij vragen omtrent leerkrachtbegeleiding en leerlingbegeleiding. Daarnaast worden scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor de MIB’ers en de schoolteams.

Meerschools intern begeleiders (MIB)

Elke school heeft een MIB-er. De MIB-er heeft geen lesgevende taken en kan op meerdere scholen werkzaam zijn als intern begeleider. De taakinvulling richt zich met name op de ondersteuning van de leerkracht, adviserende rol bij beleidsvorming op het gebied van kwaliteitszorg en is een spil in het netwerk van de externe zorg. De intern begeleider is onderdeel van een netwerk van intern begeleiders. Omdat binnen onze stichting een intern begeleider inzetbaar is op meerdere scholen spreken we van een Meerschools Intern Begeleider (MIB-er). Wie de MIB-er van de school van uw kind is, kunt u lezen in de schoolgids. Het MIB-netwerk draagt bij aan professionalisering van de MIB-er. De groep MIB’ers komt meerdere malen per jaar bij elkaar op initiatief van de MIB-coördinator. Het netwerk heeft een collegiale hulpfunctie (intervisie, consultatie), draagt bij aan professionalisering(scholing) en het netwerk adviseert directies over inrichting en ontwikkeling van adaptief onderwijs. Door de MIB’ers wordt de jaarlijkse zorg- en borgkalender gemaakt, waarin toetsen, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, themavergaderingen en klassenconsultaties worden opgenomen.