Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Passend Onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Kijk voor meer informatie op de website van Passend Onderwijs

Passend onderwijs Sint Theresiaschool

Kinderen hebben behoefte aan aandacht, rust, vertrouwen, duidelijkheid en voorspelbaarheid om zich harmonieus te kunnen ontwikkelen. Competentie, relatie, vertrouwen, zelfstandigheid en autonomie zijn begrippen die hierbij van groot belang zijn.

Centraal binnen de visie op onderwijs op St. Theresiaschool  is dat elk kind zoveel mogelijk onderwijs op maat moet krijgen, dat het onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van het kind en recht doet aan de verschillen. 

Daarbij werken wij volgens de richtlijnen van de  Schoolondersteuningsprofiel, het uitgangspunt van ons zorgsysteem: groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen, groepsplannen en individuele handelingsplannen zijn de basis.

Onderwijs op maat wordt zoveel mogelijk verzorgd door extra, verlengde en /of verkorte instructie of herhaling. Ook werken we groepsdoorbrekend zodat ieder kind onderwijs en instructie krijgt op zijn/haar niveau.

School heeft zorgplicht

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.