KIVA School

De school werkt systematisch aan groepsvorming.(KIVA) Tijdens de KIVA lessen wordt leerlingen geleerd welk gedrag ze kunnen vertonen bij het uitsluiten en/of pesten van een medeleerling in de groep. Ook wordt er aandacht besteed  aan weerbaarheid. Het KIVA team (twee leerkrachten) van de school ondersteunt de leerkrachten en komt zo nodig bij problemen in actie. Zij organiseren dan een steungroep aanpak voor de gepeste leerling
Pesten komt helaas overal, dus ook op scholen, voor. Pesten gebeurt vaak op momenten buiten het gezichtsveld van de leerkrachten en ouders, bijvoorbeeld tijdens het naar huis gaan of even een opmerking in de gang, vaak als iemand afwijkt van de “norm”. Op onze school proberen wij het pesten serieus aandacht te geven. Denk met name aan onze BAS afspraken in de klas en op het plein. Als school kan je helaas niet alles waarnemen, dus zijn wij ook afhankelijk van signalen van kinderen en ouders. Problemen willen wij bespreekbaar maken in persoonlijke gesprekken en wij willen zoeken naar mogelijke oplossingen. Daar waar nodig zal er corrigerend opgetreden worden tegen de pester om het gedrag te laten stoppen. Het gepeste kind zal weerbaar gemaakt moeten worden door o.a. gesprekken over hoe te handelen in de situatie. Lukt dit niet in voldoende mate op school, dan zal er hulp buiten de school gezocht worden in sa-menspraak met de ouders, MIB-er en groepsleerkracht. De school heeft een omgangsprotocol, waarin ook een onderdeel pestprotocol is opgenomen

Om kinderen op een goed wijze te kunnen volgen vullen de leerkrachten van groep 1 t/m 8 en leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen tweemaal per jaar een vragenlijst van Zien in. Dit is een gedragsobservatielijst, die de sociale competenties van een leerling op school in kaart brengt.

De categorieën, die gemeten worden zijn:

  • Betrokkenheid (volharding en voldoening)
  • Welbevinden (relatie, competentie en autonomie)
  • Sociaal Initiatief
  • Sociale Flexibiliteit
  • Sociale Autonomie
  • Impulsbeheersing
  • Inlevingsvermogen

Uitkomsten worden met de MIB-er besproken.